Tukar Saiz Tulisan

A- A A+

 

 

Jabatan Perdagangan

 PENGENALAN

Jabatan Perdagangan (JP) adalah salah sebuah jabatan yang terdapat di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Jitra, Kedah Darul Aman.
Jabatan ini diterajui oleh seorang Ketua Jabatan dengan dibantu oleh 2 orang Ketua kursus disamping seramai 57 pensyarah yang terdiri dari pelbagai
latar belakang akademik dari  pelbagai institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. JP menawarkan kursus di peringkat diploma dalam bidang berikut :-

 • Diploma Akauntansi
 • Diploma Pemasaran

 

MATLAMAT

 • Menyediakan program pendidikan berkaitan pemasaran dan perakauanan bagi melahirkan pelajar yang berdaya saing
 • Memenuhi keperluan dan kehendak industri di bidang pemasaran dan perakaunan
 • Melahirkan pelajar yang berdaya maju dan berdaya saing selaras dengan keperluan pada masa hadapan

 

KAEDAH PENGAJARAN

Perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran Jabatan Perdagangan menggabungkan kedua-dua kaedah pengajaran secara teori (bilik kuliah) dan
amali (aktiviti di makmal Komputer). Pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan bantuan alat bantu mengajar seperti penggunaan modul, Komputer dan CIDOS. 

 

PROSPEK PEKERJAAN

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perakaunan dan pemasaran yang boleh digunapakai secara meluas untuk kerjaya dalam
bidang perakaunan dan pemasaran.

Pengetahuan dan kemahiran diperolehi graduat daripada program ini akan membolehkan mereka untuk
menyertai pasaran kerja seperti berikut: -

 • Akauntan
 • Penasihat Jualan
 • Perbankan
 • Eksekutif pemasaran
 • Percukaian
 • Pengauditan
 • Bekerja sendiri dalam bidang yang berkaitan
 • Usahawan
 

Commerce Department

INTRODUCTION

Commerce Department (JP) is one of the departments in Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Polytechnic, Jitra, Kedah Darul Aman. 


The department is headed by a Head of Department and assisted by two Heads of Programme as well as 57 lecturers from
local and overseas educational background.

This department offers two diploma courses:

 • Diploma in Accountancy
 • Diploma in Marketing

 

AIMS

 • Provides educational programmes related to marketing and accounting to produce students who are competitive.
 • Meeting the needs of the industry in marketing and accounting.
 • Produce students who are viable and competitive in line with the needs of the future.

 

TEACHING METHODS

Teaching and learning in Commerce Department is a fusion of theoretical teaching (classroom) and practical
(computer based laboratory activities). Teaching and learning are carried out with the help of teaching aids such as
modules, computers and CIDOS application. 

 

JOB PROSPECTS

The program provides knowledge and skills in accounting and marketing that can be used widely for a career
in accounting and marketing. 
The knowledge and skills acquired by graduates of this program will enable them to join the job market as follows: -

 • Accountant
 • Sales Advisor
 • Banking
 • Marketing Executive
 • Taxation
 • Auditing
 • Self-employed in the related field
 • Entrepreneur

HUBUNGI KAMI 

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam
Shah(POLIMAS),
Bandar Darulaman,
06000 Jitra, Kedah Darulaman.
Tel : 04-9146100 
Fax : 04-9174232 / 04-9146323
Email: webmaster@polimas.edu.my
            aduan@polimas.edu.my