Tukar Saiz Tulisan

A- A A+

 

 

Jabatan Kejuruteraan Elektrik

PENGENALAN

Jabatan Kejuruteraan Elektrik, POLIMAS merupakan satu jabatan yang penting dalam menjalankan
tanggungjawabnya untuk menghasilkan modal insan negara yang berkualiti dan berdaya saing.
Graduat yang dihasilkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik, POLIMAS sering mendapat permintaan
tinggi dari sektor awam dan sektor swasta negara. Jabatan ini diterajui oleh seorang Ketua Jabatan
serta dibantu oleh Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik, Ketua Program
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi), 80 orang pensyarah yang dibantu oleh dua orang
Pembantu Makmal dan seorang Pembantu Am Rendah. Program-program yang ditawarkan oleh
Jabatan Kejuruteraan Elektrik adalah :
a) Diploma Kejuruteraan Elektrik – DET
b) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) – DEP

PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING)

Diploma Kejuruteraan Elektrik merangkumi disiplin kejuruteraan elektrik dengan penekanan dalam
bidang penjanaan kuasa dan penghantaran. Program ini direkabentuk dengan ilmu-ilmu elektrik dan
elektronik yang merangkumi prinsip-prinsip elektrik dan elektronik, komputer asas dan pengaturcaraan,
peranti semikonduktor, pemasangan pendawaian, sistem kuasa dan reka bentuk terbantu komputer
yang menyediakan fleksibiliti untuk graduat. Menjelang akhir program, graduat dilengkapi dengan
kursus pengkhususan yang merangkumi Sistem Perlindungan Kuasa, AC dan DC Kawalan Motor,
Kuasa Elektronik dan Penyelenggaraan Elektrik. Selain dari pengetahuan teknikal dan kemahiran,
program ini juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu pelajar secara bersepadu
dan holistik melalui kursus-kursus pengajian Islam, kajian moral, ko-kurikulum, kemahiran insaniah dan
keusahawanan.

Matlamat program
Menghasilkan graduat diploma dalam bidang kejuruteraan elektrik yang berpengetahuan, berkemahiran
teknikal, berkemahiran berkomunikasi dan bersikap sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan
cabaran kemajuan dan teknologi yang baharu dalam bidang kejuruteraan elektrik.
Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome)
Setelah tamat program ini, graduat seharusnya boleh;
1. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik, sains dan kejuruteraan dalam prosedur dan amalan kejuruteraan elektrik
dan elektronik dengan baik.
2. Menunjukkan kemahiran praktikal termasuk keupayaan untuk menyelesaikan masalah, membaik pulih
dan melakukan kerja-kerja penyelenggaraan bagi peralatan elektrik dan elektronik
3. Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat amnya
4. Menggunakan pemikiran kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas yang diberikan
5. Menunjukkan kesedaran dan pertimbangan untuk masyarakat, keselamatan, kesihatan, undang-undang
dan budaya, isu-isu dan tanggungjawab yang berbangkit, dengan mengambilkira keperluan untuk pembangunan
masyarakat mampan
6. Mengiktiraf keperluan untuk pembangunan profesional dan terlibat dalam pengambilalihan bebas pengetahuan dan
kemahiran yang baharu.
7. Mengiktiraf keperluan untuk keusahawanan
8. Menunjukkan pemahaman etika profesional, tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan elektrik dan elektronik
9. Berfungsi secara individu atau berpasukan dengan berkesan serta berkemampuan untuk menjadi pemimpin.

Prospek Pekerjaan
Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan elektrik yang boleh
digunapakai secara meluas untuk kerjaya dalam bidang penjanaan kuasa dan industri pembuatan.
Pengetahuan dan kemahiran diperolehi graduat daripada program ini akan membolehkan mereka untuk
menyertai pasaran kerja seperti berikut: -
 • Juruteknik Elektrik
 • Penasihat Perkhidmatan Kejuruteraan Elektrik
 • Pembantu Juruteknik
 • Penyelia Kejuruteraan Elektrik
 • Pembantu Jurutera
 • Bekerja sendiri dalam bidang yang berkaitan
 • Usahawan

PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) - (DIPLOMA IN ELECTRONIC ENGINEERING (COMMUNICATION)

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) merangkumi disiplin kejuruteraan elektronik yang
luas dengan penkhususan dalam teknologi perhubungan. Program ini direkabentuk dengan asas-asas
komputer dan pengaturcaraan, asas sistem komunikasi, peranti semikonduktor, pendawaian elektrik
dan rekabentuk terbantu komputer yang menyediakan graduat yang berketrampilan, disamping memberi
penekanan terhadap bidang pengkhususan di akhir program. Kursus-kursus pengkhususan yang
terlibat dalam program ini adalah telefoni, perhubungan gentian optik, komunikasi data, perhubungan
tanpa wayar dan peranti gelombang mikro. Selain dari pengetahuan teknikal dan kemahiran yang diterapkan,
program ini juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu pelajar secara bersepadu dan
holistik melalui kursus-kursus pengajian Islam, kajian moral, ko-kurikulum, kemahiran insaniah dan keusahawanan.

Matlamat program

Menghasilkan graduat diploma dalam bidang Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) di Politeknik,
Kementerian Pengajian Tinggi berpengetahuan, berkemahiran teknikal, berkemahiran berkomunikasi dan
bersikap sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan cabaran kemajuan dan teknologi yang baharu
dalam bidang elektronik komunikasi.

Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome)

Setelah tamat program ini, graduat seharusnya boleh
1. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik, sains dan kejuruteraan dalam prosedur dan amalan kejuruteraan elektrik dan
elektronik dengan baik
2. Menunjukkan kemahiran praktikal termasuk keupayaan untuk menyelesaikan masalah, membaik pulih dan
melakukan kerja-kerja penyelenggaraan bagi peralatan elektrik dan elektronik dengan pengkhususan dalam elektronik komunikasi
3. Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat amnya
4. Menggunakan pemikiran kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas yang diberikan
5. Menunjukkan kesedaran dan pertimbangan untuk masyarakat, keselamatan, kesihatan, undang-undang
dan budaya, isu-isu dan tanggungjawab yang berbangkit, dengan mengambilkira keperluan untuk pembangunan masyarakat mampan
6. Mengiktiraf keperluan untuk pembangunan profesional dan terlibat dalam pengambilalihan bebas pengetahuan dan kemahiran yang baharu.
7. Mengiktiraf keperluan untuk keusahawanan
8. Menunjukkan pemahaman etika profesional, tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan elektrik dan elektronik
9. Berfungsi secara individu atau berpasukan dengan berkesan serta berkemampuan untuk menjadi pemimpin.

Prospek Pekerjaan

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan perhubungan yang
boleh digunapakai secara meluas dalam kerjaya yang akan diceburi. Pengetahuan dan
kemahiran yang diperolehi graduat daripada program ini membolehkan mereka untuk menyertai pasaran kerja seperti berikut: -
 • Pembantu Jurutera / Eksekutif Teknikal
 • Eksekutif Pemasaran
 • Penyelia
 • Pembantu Jurutera Frekuensi RadioPembantu Pereka teknikal
 • Bekerja sendiri dalam bidang yang berkaitan
 • Usahawan
 • Pembantu Jurutera Rangkaian
 • Pembantu Pentadbir Rangkaian

Akreditasi

Semua program yang di tawarkan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik telah menerima Deem Accredited bermaksud program-program ini telah di iktiraf oleh JPA.

 

Nombor Rujukan Program (MQR)

11060

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) - DEP

11054

Diploma Kejuruteraan Elektrik - DET

PA5114

Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik - DEE

 

ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT

INTRODUCTION

Department of Electrical Engineering, POLIMAS is an important department in carrying out its responsibility
to produce quality and competitive human capital. Graduates produced by the Electrical Engineering
Department, POLIMAS are often in high demand by the public and private sectors of the country.

The department is headed by a Head of Department and assisted by Head of Programme for
Diploma in Electrical Engineering, Head of Programme for Diploma in Electronic Engineering (Communication)
and Head of Programme for Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Communication). This department
also has a pool of 77 lecturers, two Laboratory Assistants, an Assistant Engineer and an Operation Assistant.

Programs offered by Electrical Engineering Department are:

 1. Diploma in Electrical Engineering - DET
 2. Diploma in Electronic Engineering (Communication) - DEP
 3. Diploma in Electrical and Electronic Engineering - DEE

DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING

Diploma in Electrical Engineering disciplines include electrical engineering with emphasis in the areas
of power generation and transmission. This program was designed with the knowledge of the electrical
and electronics which includes the principles of electricity and electronics, and basic computer programming,
semiconductor devices, wiring, power systems and computer aided design that provides flexibility for graduates.
By the end of the program, graduates are equipped with specialized courses covering Power Protection System,
AC and DC Motor Control, Power Electronics and Electrical Maintenance. Apart from technical knowledge
and skills, the program also emphasizes the development potential of the individual student in an integrated
and holistic manner through courses in Islamic studies, moral studies, extra-curricular activities, soft skills and entrepreneurship.

Programme aims

Produce Diploma  in Electrical Engineering graduates who will have  knowledge, technical skills , 
communication skills and attitude to adapt  themselves with challenges and  new technologies advancements in
the electrical  and electronics field.

Programme Learning Outcome

Upon completion of the programme, graduates should be able to:
1. apply technical knowledge and social science/humanities knowledge to well defined electrical and
electronic engineering problem and to the personality development of individual respectively
2. solve well-defined electrical and electronic engineering related problems systematically by applying critical
thinking skill and using appropriate tools and techniques
3. analyse and investigate well-defined electrical and electronic engineering problems
4. design well defined engineering solutions for electrical and electronic engineering systems
5. demonstrate practical skill in utilizing modern electrical and electronic engineering tools and design packages
6. communicate effectively with the engineering community and the society at large
7. demonstrate awareness and consideration for societal, health, safety, legal and cultural issues and the
consequent responsibilities, taking into account the need for sustainable development
8. engage in independent acquisition of new knowledge and skill, and recognize the need for professional
development and information management
9. demonstrate an awareness for entrepreneurship
10. demonstrate an understanding of professional ethics, responsibilities and norms of electrical and electronic
engineering practices
11. function individually or in teams, effectively, with a capability to be a leader.

JOB PROSPECT

This programme provides the knowledge and skills in electrical and electronic engineering with additional
knowledge in computer technology. The knowledge and skills that the students acquire from the programme
will enable them to participate in the job market as:-

 • Electrical Technician
 • Electronic Technician
 • Technical Specialist
 • Electrical Engineering Supervisor
 • Assistant Engineer
 • Marketing Executive
 • Self-employed


DIPLOMA IN ELECTRONIC ENGINEERING (COMMUNICATION)

Diploma in Electronic Engineering (Communication) is a subfield of the wide electrical and electronic engineering scope.
This programme is designed with the basics of computer programming, basic communications systems, semiconductor
devices, electrical wiring and computer aided design. Courses of specialization involved in this program are
telephony, optical fibre communications, data communications, wireless communication and microwave devices.
Apart from technical knowledge and skills taught, this programme also emphasizes on the holistic development
of students through supporting courses such as co-curricular activities, soft skills and entrepreneurship.


Programme aims

The Diploma in Electronic Engineering (Communication) graduates in Polytechnics, Ministry of Education Malaysia
will have the knowledge, technical skills, communication skills and attitude to adapt themselves with new
technological advancement and challenges in the field of electronics communication.

Programme Learning Outcome


Upon completion of the programme, graduates should be able to:

 • apply technical knowledge and social science / humanities knowledge to well defined electrical and electronic
 • engineering problems and to the personality development of an individual, respectively
 • solve well-defined electrical and electronic engineering related problems systematically by applying critical
 • thinking skill and using appropriate tools and techniques
 • analyse and investigate well-defined electrical and electronic engineering problems
 • design well defined engineering solutions for electrical and electronic engineering systems
 • demonstrate practical skill in utilizing modern electrical and electronic engineering tools and design packages
 • communicate effectively with the engineering community and the society at large
 • demonstrate awareness and consideration for societal, health, safety, legal and cultural issues and the
 • consequent responsibilities, taking into account the need for sustainable development
 • engage in independent acquisition of new knowledge and skill, and recognize the need for professional
 • development and information management
 • demonstrate an awareness for entrepreneurship
 • demonstrate understanding of professional ethics, responsibilities and norms of electrical and electronic engineering practices
 • function individually or in teams, effectively, with the capability to be a leader

JOB PROSPECT

This programme provides the knowledge and skills in communication engineering that can be

applied to a broad range of careers in most electronic communication field. The knowledge and

skills that the students acquire from the programme will enable them to participate in the job

market as:-

 • Assistant Engineers / Technical Executive
 • Sales Executive
 • Supervisor
 • Assistant Radio Frequency (RF) Engineer
 • Assistant Electronic Engineer
 • Assistant Technical Designer
 • Self Employed in related field
 • Entrepreneur
 • Assistant Networking Engineer
 • Assistant Network Administrator

 
DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

The Diploma in Electrical and Electronic Engineering is a 3 year full-time programme comprising of six semesters
coursework with one full semester of industrial training built-in. Students will be exposed to a solid foundation in the technical
knowledge and necessary skills, related to the field of electrical and electronic engineering.

The Diploma in Electrical and Electronic Engineering is designed to cover the broad discipline of electrical and electronic
engineering. The broad-based electrical and electronics foundation of which includes electrical and electronics principles,
computer fundamental and programming, computer aided design, communication systems, wiring installation,
power system, electrical machine and programmable logic controller. The knowledge and skills coverage of both fields
would provide graduates with a wider range of employment opportunities.

Apart from the technical knowledge and skills, the programme also emphasizes on the development of the individual potential
in an integrated and holistic manner through courses such as Islamic studies, moral studies, co-curriculum, soft skills and entrepreneurship.

Programme Learning Outcome

Upon completion of the programme, students should be able to:

 • apply technical knowledge and social science / humanities knowledge to well defined electrical and electronic
 • engineering problem and to the personality development of individual respectively.
 • solve related well-defined electrical and electronic engineering problems systematically using appropriate tools and techniques.
 • analyse and investigate well-defined electrical and electronic engineering problems.
 • design well defined engineering solutions for electrical and electronic engineering systems.
 • demonstrate practical skill in utilizing modern electrical and electronic engineering tools and design packages.
 • communicate effectively with the engineering community and the society at large.
 • demonstrate awareness and consideration for societal, health, safety, legal and cultural issues and the
 • consequent responsibilities, taking into account the need for sustainable development.
 • engage in independent acquisition of new knowledge and skill, and recognize the need for professional
 • development and information management;
 • demonstrate an awareness for entrepreneurship;
 • demonstrate an understanding of professional ethics, responsibilities and norms of electrical and electronic engineering practices.
 • function individually or in teams, effectively, with a capability to be a leader.

JOB PROSPECT

This programme provides the knowledge and skills in electrical engineering that can be applied to a broad range of
careers in most power generation provider and manufacturing industries.

The knowledge and skills that the students acquire from the programme will enable them to participate in the job market as:-

 • Electrical/Electronic Technician
 • Electrical Engineering Service Advisor
 • Technical Assistant
 • Electrical/Electronic Engineering Supervisor
 • Assistant Engineer

 

Accreditation

The program offered at JKE has been awarded Deem Accredited status which means the programs have been recognized by the PSD.

 

Program Reference Number (MQR)

11060

Diploma in Electronic Engineering (Communication) - DEP

11054

Diploma in Electrical Engineering - DET

PA5114

Diploma in Electrical and Electronic Engineering - DEE

 

 

 

HUBUNGI KAMI 

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam
Shah(POLIMAS),
Bandar Darulaman,
06000 Jitra, Kedah Darulaman.
Tel : 04-9146100 
Fax : 04-9174232 / 04-9146323
Email: webmaster@polimas.edu.my
            aduan@polimas.edu.my