A- A A+

Pilihan Bahasa :

 

 

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Layari laman web JKM POLIMAS di http://jkmpolimas.webs.com

 

PENGENALAN

Penubuhan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) bermula pada tahun 1984 dengan menerima pelajar pertamanya pada sesi pengajian Julai 1984. JKM telah melahirkan ribuan graduan yang kompetitif sejajar dengan kehendak Visi dan Misi POLIMAS. JKM menawarkan 5 program pengajian iaitu :

Secara umumnya, program yang ditawarkan  di JKM bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja separa profesional yang cekap dan berkemahiran dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Justeru itu, graduan kejuruteraan perlu bersikap inovatif, kreatif dan beretika tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab apabila berada di dunia pekerjaan kelak. Usaha ini adalah selari dengan cabaran wawasan 2020 yang menuntut  para graduan untuk membangunkan Malaysia
sebagai negara perindustrian berpendapatan tinggi serta bermoral dan beretika tinggi.

 

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Program Pengajian Diploma Kejuruteraan Mekanikal direkabentuk untuk memberi pendedahan  kepada pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran praktikal yang komprehensif. Ianya merangkumi pelbagai bidang teknikal yang akan memberi peluang yang luas kepada pelajar yang mengikuti kursus ini. Kursus ini juga dirangka untuk melahirkan pelajar yang bersedia untuk menghadapi cabaran dalam menjadikan negara ini sebuah negara perindustrian maju menjelang abad ke dua puluh satu selaras dengan hasrat falsafah pendidikan negara iaitu melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia yang akhirnya akan memberisumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.Pelajar yang mengikuti kursus ini berpeluang menjalani latihan praktikal dalam bidang pemesinan,kimpalan, pengaturcaraan komputer, proses pembuatan, CNC dan pengujian bahan. Di samping menekankan bahawa kejuruteraan mekanikal adalah satu bidang yang praktik, kursus ini juga bertujuan melatih pelajar supaya dapat berinteraksi dengan teknologi baru. 

Modul yang dipelajari termasuk Matematik Kejuruteraan, Sains Juruteknik, Lukisan Kejuruteraan, Teknologi Bahan,Teknologi Elektrik, Aplikasi Komputer, Mekanik Bendalir, Kajidaya Bahan, Kajidaya Mesin,Teknologi Woksyop, Lukisan Terbantu Komputer,Amalan Bengkel Mekanikal, Pnematik &Hidraulik, Rekabentuk Kejuruteraan dan juga Teknologi Kejuruteraan Loji.

Pelajar akan menjalani latihan industri dalam semester keempat bagi kursus bagi kursus diploma untuk mendapat pengalaman pekerjaan dalam bidang yang berkaitan di industri. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan gabungan antara teori dan kerja amali, kajian kes, perbincangan dalam kumpulan, persembahan serta tugasan. Pelajar juga diberikan projek untuk diselesaikan secara berkumpulan pada semester akhir bagi pelajar diploma untuk memberi peluang kepada pelajar melahirkan kreativiti secara usaha sama. Lulusan diploma kejuruteraan mekanikal ini boleh melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat ijazah pertama di
universiti tempatan mahupun luar negara.

Peluang pekerjaan –

 • Pembantu Kanan Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyelia Juruteknik / Unit Kejuruteraan Mekanikal
 • Pentadbir Penyenggaran Kejuruteraan Mekanikal
 • Technical Assistant
 • Assistant Service Manager
 • Assistant Engineer
 • Junior Engineer.

 

1) DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)

SINOPSIS

Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) direka bentuk sebagai sebahagian daripada disiplin kejuruteraan mekanikal yang memberi tumpuan kepada bidang pembuatan. Kursus disiplin teras termasuk Lukisan Kejuruteraan, Rekaan Bentuk Terbantu Komputer, dan Teknologi Elektrik meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelajar. Untuk memperkayakan pengetahuan pembuatan pelajar, kursus-kursus khusus seperti Sistem Pembuatan, Amalan Bengkel Pengilangan, Reka Bentuk Terbentu Komputer, Robotik Industri, Kawalan Pengilangan, Kawalan Kualiti, Jig, Reka Bentuk & Peralatan, Teknologi Bahan dan Ekonomi Pembuatan diperkenalkan.

PROSPEK KERJAYA

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan pembuatan yang boleh digunakan untuk pelbagai kerjaya dalam kejuruteraan mekanikal dan pembuatan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar daripada program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai:

 • Penolong Jurutera
 • Pengeluaran / Proses Eksekutif
 • Eksekutif Perolehan
 • Pegawai Kualiti
 • Pengaturcara CNC
 • Pereka Produk
 • Pakar Teknikal
 • Penyelia Pengeluaran / Proses
 • Penolong Teknikal
 • Precision Machinist

HASIL PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) hendaklah menghasilkan separa profesional yang:

 1. kompeten dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan pembuatan berdasarkan keperluan industri;
 2. berkesan dalam komunikasi dan menyumbang dengan berkesan sebagai ahli pasukan dengan keupayaan sebagai pemimpin;
 3. bertanggungjawab secara beretika dan bersosial ke arah membangunkan komuniti dan negara;
 4. berkebolehan menunjukkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya yang berjaya dan dapat menyesuaikan diri dengan cabaran teknologi baru dalam bidang mekanikal dan pembuatan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah selesai menamatkan program ini, graduan diharapkan dapat:

 1. mengaplikasikan pengetahuan matematik, sains, asas kejuruteraan dan sains sosial kepada prosedur dan amalan kejuruteraan mekanikal yang baik dengan pengkhususan dalam pembuatan;
 2. menganalisis dan menyelesaikan masalah kejuruteraan mekanikal dengan baik terutamanya berkaitan bidang pembuatan dalam operasi dan pencarisilapan;
 3. mengkaji dan membantu dalam reka bentuk penyelesaian untuk sistem kejuruteraan mekanikal khususnya sistem kejuruteraan pembuatan;
 4. menggunakan teknik, sumber dan alat kejuruteraan yang sesuai khususnya dalam aktiviti kejuruteraan pembuatan, dengan kesedaran terhadap batasan;
 5. menunjukkan kesedaran dan pertimbangan untuk isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, undang-undang serta kebudayaan dan tanggungjawabnya;
 6. berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat secara amnya;
 7. berfungsi secara berkesan sebagai individu dan sebagai ahli dalam pelbagai pasukan teknikal;
 8. menunjukkan pemahaman etika profesional, tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan;
 9. menunjukkan kesedaran pengurusan dan keusahawanan;
 10. mempamerkan pemahaman tentang kesan amalan kejuruteraan, dengan mengambil kira keperluan untuk pembangunan mampan;
 11. mengiktiraf keperluan untuk pembangunan profesional dan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat dan berdikari.

 

2) DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI)

SINOPSIS

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) direka bentuk untuk menampung disiplin bidang kejuruteraan mekanikal semasa dengan pengkhususan tambahan dalam bidang loji. Kursus asas kejuruteraan mekanikal yang luas merangkumi kursus-kursus seperti Aplikasi Komputer, Lukisan Kejuruteraan, Reka Bentuk Terbantu Komputer, Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan dan Amalan Bengkel Mekanikal memperlengkap graduan serba boleh, dengan itu menekankan bidang pengkhususan dalam mekanikal dan loji. Kursus – kursus khusus adalah termasuk Pengawalan Loji, Amalan Kejuruteraan Loji, Kejuruteraan Loji Kuasa, Sistem Kawalan Loji dan Lukisan Perkhidmatan Loji.

PROSPEK KERJAYA

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekatronik yang boleh digunakan untuk pelbagai kerjaya kejuruteraan mekatronik. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai:

 • Penolong Jurutera Loji
 • Juruteknik Mekanikal
 • Juruteknik Proses
 • Juruteknik Penyelenggaraan dan Operasi Loji
 • Operator Loji
 • Juruteknik Am
 • Perantis (Boiler man & Steam Engineer)

HASIL PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) hendaklah menghasilkan separa profesional yang:

 1. kompeten dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan loji berdasarkan keperluan industri;
 2. berkesan dalam komunikasi dan menyumbang dengan berkesan sebagai ahli pasukan dengan keupayaan sebagai pemimpin;
 3. bertanggungjawab secara beretika dan bersosial ke arah membangunkan komuniti dan negara;
 4. berkebolehan menunjukkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya yang berjaya dan dapat menyesuaikan diri dengan cabaran teknologi baru dalam bidang mekanikal dan loji.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah selesai menamatkan program ini, graduan diharapkan dapat:

 1. mengaplikasikan pengetahuan matematik, sains, asas kejuruteraan dan sains sosial kepada prosedur dan amalan kejuruteraan mekanikal yang baik dengan pengkhususan dalam loji;
 2. menganalisis dan menyelesaikan masalah kejuruteraan mekanikal dengan baik terutamanya berkaitan bidang loji dalam operasi dan pencarisilapan;
 3. mengkaji dan membantu dalam reka bentuk penyelesaian untuk sistem kejuruteraan mekanikal khususnya sistem kejuruteraan loji;
 4. menggunakan teknik, sumber dan alat kejuruteraan yang sesuai khususnya dalam aktiviti kejuruteraan loji, dengan kesedaran terhadap batasan;
 5. menunjukkan kesedaran dan pertimbangan untuk isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, undang-undang serta kebudayaan dan tanggungjawabnya;
 6. berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat secara amnya;
 7. berfungsi secara berkesan sebagai individu dan sebagai ahli dalam pelbagai pasukan teknikal;
 8. menunjukkan pemahaman etika profesional, tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan;
 9. menunjukkan kesedaran pengurusan dan keusahawanan;
 10. mempamerkan pemahaman tentang kesan amalan kejuruteraan, dengan mengambil kira keperluan untuk pembangunan mampan;
 11. mengiktiraf keperluan untuk pembangunan profesional dan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat dan berdikari.

 

3) DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PLASTIK)

SINOPSIS

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik) direka bentuk untuk menampung disiplin yang luas dalam bidang kejuruteraan mekanikal dengan pengkhususan tambahan dalam bidang plastik. Kursus-kursus asas kejuruteraan mekanikal yang luas meliputi kursus – kursus Mekanik Kejuruteraan, Teknologi Elektrik, Lukisan Kejuruteraan, Amalan Bengkel Mekanikal, Teknologi Woksyop, Reka Bentuk Terbantu Komputer, Termodinamik, Mekanik Bendalir, Pneumatik & Hidraulik, Kekuatan Bahan, Projek, Teknologi Plastik, Amalan Bengkel Pemesinan, Amalan Bengkel Plastik, Proses Pengeluaran Plastik, Reka Bentuk Produk & Pemodelan CAE, Reka Bentuk Mould, Ujian Plastik. Kursus teras yang termasuk dalam program ini adalah Matematik Kejuruteraan, Keusahawanan, Sains Kejuruteraan dan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan. Kursus wajib yang ditawarkan adalah Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam; Komunikasi dan Penyiaran Islam; Pengajian Malaysia; Nilai Masyarakat Malaysia; Komunikasi Bahasa Inggeris; Sukan, Kelab / Persatuan, Unit Berunifom dan Unit Berunifom.

PROSPEK PEKERJAAN

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan plastik yang boleh digunakan dalam pelbagai kerjaya berkaitan kejuruteraan mekanikal dan plastik. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai:

 • Penolong Jurutera
 • Perancang Pengeluaran / Proses
 • Eksekutif Perolehan
 • Pegawai Kualiti
 • Pengaturcara CNC
 • Pereka Bentuk Produk
 • Pakar Teknikal
 • Penyelia Proses
 • Penolong Teknikal
 • Pelukis Pelan Mekanikal
 • Precision Machinist
 • Pencetak Mold
 • Ahli Akademik
 • Usahawan

HASIL PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik) hendaklah menghasilkan separa profesional yang:

 1. kompeten dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan plastik berdasarkan keperluan industri;
 2. berkesan dalam komunikasi dan menyumbang dengan berkesan sebagai ahli pasukan dengan keupayaan sebagai pemimpin;
 3. bertanggungjawab secara beretika dan bersosial ke arah membangunkan komuniti dan negara;
 4. berkebolehan menunjukkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya yang berjaya dan dapat menyesuaikan diri dengan cabaran teknologi baru dalam bidang mekanikal dan plastik.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah selesai menamatkan program ini, graduan diharapkan dapat:

 1. mengaplikasikan pengetahuan matematik, sains, asas kejuruteraan dan sains sosial kepada prosedur dan amalan kejuruteraan mekanikal yang baik dengan pengkhususan dalam plastik;
 2. menganalisis dan menyelesaikan masalah kejuruteraan mekanikal dengan baik terutamanya berkaitan bidang plastik dalam operasi dan pencarisilapan;
 3. mengkaji dan membantu dalam reka bentuk penyelesaian untuk mekanikal khususnya dalam sistem kejuruteraan plastik;
 4. menggunakan teknik, sumber dan alat kejuruteraan yang sesuai khususnya dalam aktiviti kejuruteraan mekanikal plastik, dengan kesedaran terhadap batasan;
 5. menunjukkan kesedaran dan pertimbangan untuk isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, undang-undang serta kebudayaan dan tanggungjawabnya;
 6. berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat secara amnya;
 7. berfungsi secara berkesan sebagai individu dan sebagai ahli dalam pelbagai pasukan teknikal;
 8. menunjukkan pemahaman etika profesional, tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan;
 9. menunjukkan kesedaran pengurusan dan keusahawanan;
 10. mempamerkan pemahaman tentang kesan amalan kejuruteraan, dengan mengambil kira keperluan untuk pembangunan mampan;
 11. mengiktiraf keperluan untuk pembangunan profesional dan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat dan berdikari.

 

4) DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK

SINOPSIS

Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Kementerian Pendidikan Malaysia telah dirancang untuk menampung bidang kejuruteraan mekatronik yang luas dengan subjek pengkhususan tambahan dalam bidang kejuruteraan mekatronik. Kursus teras yang ditawarkan termasuk Lukisan Kejuruteraan, Amalan Bengkel Mekatronik, Pengaturcaraan C, Teknologi Elektrik, Thermofluid, Mekanik Kejuruteraan, Reka Bentuk Terbantu Komputer, Sistem Elektronik, Kekuatan Bahan, Elektronik Industri, Sistem Digital, Programmable Logic Controller, Sistem Kawalan, Pneumatik & Hidraulik, Elektronik Kuasa, Projek, Automasi Industri, Mekanisme Penghantaran Kuasa dan Embedded System Application. Graduan juga dikehendaki melengkapkan satu kursus elektif pada setiap semester 5 dan 6 dengan jumlah minimum empat kredit. Kursus elektif termasuk Mikropemproses, CADCAM, Robot Perindustrian, Pengurusan Perindustrian, Pemprograman C++, Diagnosis & Pemecahan Masalah untuk Komponen Mekanikal, Tamadun Islam, Integrasi Malaysia dan juga Aplikasi Komputer. Kursus teras yang termasuk dalam program ini adalah Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan, Matematik Kejuruteraan, Sains Kejuruteraan dan Keusahawanan. Kursus-kursus wajib yang ditawarkan termasuk Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam; Komunikasi dan Penyiaran Islam; Pengajian Malaysia; Nilai Masyarakat Malaysia; Bahasa Inggeris Komunikatif; Sukan, Kelab / Persatuan; Unit Beruniform akan menyediakan pelajar dengan keupayaan, sikap dan profesionalisme interpersonal terhadap kerjaya mereka.

PROSPEK KERJAYA

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekatronik yang boleh digunakan untuk pelbagai kerjaya kejuruteraan mekatronik. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai:

 • Pembantu Teknikal
 • Juruteknik Pengeluaran
 • Juruteknik Ujian & Kebolehpercayaan
 • Jurutera Penyelenggaraan
 • Jurutera Jualan
 • Jurutera Permohonan
 • Penyelia Sistem Pengawal
 • Penyelia Automasi dan Robotik
 • Pereka Bentuk Sistem Mekanikal dan Elektrikal

HASIL PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Kejuruteraan Mekatronik hendaklah menghasilkan separa profesional yang:

 1. kompeten dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekatronik berdasarkan keperluan industri;
 2. berkesan dalam komunikasi dan menyumbang dengan berkesan sebagai ahli pasukan dengan keupayaan sebagai pemimpin;
 3. bertanggungjawab secara beretika dan bersosial ke arah membangunkan komuniti dan negara;
 4. berkebolehan menunjukkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya yang berjaya dan dapat menyesuaikan diri dengan cabaran teknologi baru dalam bidang mekatronik.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah selesai menamatkan program ini, graduan diharapkan dapat:

 1. mengaplikasikan pengetahuan matematik, sains, asas kejuruteraan dan sains sosial kepada prosedur dan amalan kejuruteraan mekatronik yang baik;
 2. menganalisis dan menyelesaikan masalah kejuruteraan mekatronik dengan baik yang berkaitan operasi dan pencarisilapan;
 3. mengkaji dan membantu dalam reka bentuk penyelesaian untuk sistem kejuruteraan plastik;
 4. menggunakan teknik, sumber dan alat kejuruteraan yang sesuai khususnya dalam aktiviti kejuruteraan mekatronik, dengan kesedaran terhadap batasan;
 5. menunjukkan kesedaran dan pertimbangan untuk isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, undang-undang serta kebudayaan dan tanggungjawabnya;
 6. berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat secara amnya;
 7. berfungsi secara berkesan sebagai individu dan sebagai ahli dalam pelbagai pasukan teknikal;
 8. menunjukkan pemahaman etika profesional, tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan;
 9. menunjukkan kesedaran pengurusan dan keusahawanan;
 10. mempamerkan pemahaman tentang kesan amalan kejuruteraan, dengan mengambil kira keperluan untuk pembangunan mampan;
 11. mengiktiraf keperluan untuk pembangunan profesional dan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat dan berdikari.

KEMUDAHAN JABATAN

 • Makmal Kajidaya Bahan
 • Makmal Kajidaya Mesin
 • Makmal Siemens
 • Makmal Metrologi
 • Makmal Teknologi Industri
 • Makmal Robotik
 • Makmal Loji Pengujian
 • Makmal Loji
 • Makmal CAD/CAM
 • Makmal Pneumatik dan Hidraulik
 • Makmal Plastik dan Rapid Prototype
 • Makmal Automasi
 • Makmal Teknologi Elektrik
 • Makmal Kaji Logam
 • Makmal Instrumentasi dan Kawalan
 • Bengkel Mesin
 • Bengkel Gegas
 • Bengkel Kepingan Logam
 • Bengkel Kimpalan
 • Bengkel Projek
 • Bengkel Pembuatan
 • Bengkel Plastik
 • Bengkel Foundr

                             

     
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account